MR

De Medezeggenschapsraad (MR)
Wij vinden het belangrijk, dat ouders met ons meedenken over de activiteiten en verbeteringen in het onderwijs. In de MR wordt gesproken over dit soort zaken. De MR vergadert ca. zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, dit houdt in dat u altijd als toehoorder aanwezig mag zijn. U kunt altijd een MR-lid aanspreken als u bepaalde onderwerpen besproken wilt hebben. De MR heeft een personeelsgeleding en een oudergeleding. Hieronder staat het overzicht van de MR-leden:

Personeelsgeleding:
Henrike Middag (voorzitter)
Mirjam van Woerkom
Yvonne Castenmiller

Oudergeleding:
Mevrouw El Hajjami, moeder van Nour (groep 4) en Israae (groep 3)
Mevrouw Ettaheri, moeder van Ilias (groep 6) en Alae (groep 3)
Mevrouw Raddahi, moeder van Rayèn (groep 3

De data van de MR-vergaderingen, de agenda’s, de notulen en het jaarverslag van de MR kunt u lezen in onze oudernieuwsbrief en hangen op het informatiebord in de hal.