De Vreedzame School

Onze school is officieel gecertificeerd voor de ‘Vreedzame School‘: een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De klas en school zijn als het ware een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien weten, een stem krijgen. Bij ‘democratisch burgerschap’ gaat het niet zozeer om het naleven van de wetten of om het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de manier waarop wij met elkaar omgaan:

  • Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf?
  • Hoe zorgen we voor een goede balans tussen vrijheid van het individu en betrokkenheid bij elkaar?
  • Hoe gaan we om met verschil van mening?
  • Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
  • Hoe lossen we conflicten op?
  • In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de levensstijl van anderen?
  • Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
  • Stellen we ons actief op als andere kinderen worden gepest?

We leiden kinderen uit groep 7 en 8 op tot mediator. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.


Time-out en strafprotocol

Wij willen voor iedereen een veilige school zijn waarin we vanuit respect met elkaar omgaan. Daarom accepteren we op school geen enkele vorm van pesten, verbale- , cyber- of fysieke agressie. Om met elkaar zorg te dragen voor de veilige omgeving werken we op Het Startpunt met een time-out en strafprotocol. Wanneer een leerling tijdens het werken of spelen wordt gehinderd door een gevoel dat hem van het werken/spelen afleidt, kan door de leerling of door de leerkracht een time-out worden ingezet. Dit is dus geen straf.

Wanneer een leerling zich agressief of respectloos tegenover teamleden of klasgenoten gedraagt, treedt het strafprotocol in werking. Dit bestaat uit een aantal stappen. Daarnaast zullen we in gesprek met ouders bekijken hoe we de leerling kunnen ondersteunen bij het aanleren van het juiste gedrag en wanneer nodig te helpen als dit door een bepaalde situatie niet lukt. Tevens wordt u op de hoogte gesteld als uw kind zich in stap 3 bevindt. In een enkel geval zal moeten worden overgegaan tot schorsing of verwijdering.

U kunt dit protocol bij de directie inzien.

VISEON
Wij volgen onze leerlingen één keer per jaar in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen wij door het observatiesysteem KIJK in groep 1 en 2, een sociogram en VISEON in groep 3 t/m 8. Vanaf groep 5 vullen leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Bij de ontwikkeling (en de meting) letten we op het zelfbeeld van het kind, de relatie met de andere kinderen, de relatie met de leerkracht(en), het schoolbeeld en het beeld dat het kind heeft van zijn werkhouding.