Doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs

ADIT en het Drempelonderzoek

De ADIT staat voor Adaptieve Digitale Intelligentie Test. Deze test wordt begin groep 8 afgenomen. Daarmee meten we wat kinderen ‘in huis hebben’, welk middelbare-schoolniveau het best bij hen past, van VMBO tot en met VWO. In groep 8 kan de leerkracht met de leerlingen gericht naar dit niveau toewerken. Behalve de uitslag van de ADITs, zijn ook de resultaten van de Cito-toetsen vanaf groep 6 belangrijk, waarbij rekenen en begrijpend lezen het belangrijkst zijn, naast spelling en technisch lezen. Daarnaast zijn werkhouding-motivatie, omgang met huiswerk, zelfstandigheid en sociale vaardigheden bepalend voor het basisschooladvies van de groepsleerkracht in groep 8.

Het Drempelonderzoek wordt begin groep 8 afgenomen en gebruikt naast de Cito-Eindtoets. Het onderzoek laat zien of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (LWOO). Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is voor VMBO-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Het lesprogramma is precies hetzelfde als leerlingen zonder LWOO, ze krijgen alleen meer begeleiding in het leren. Bijvoorbeeld door:

  • kleinere klassen waardoor de docent de leerling beter kan begeleiden;
  • bijlessen;
  • huiswerkbegeleiding;
  • trainingen voor leerlingen, zodat zij leren hoe ze beter kunnen studeren.

 

Van Basis Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs (BOVO)

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, worden er gegevens uitgewisseld tussen de basisschool en de middelbare school waar u uw kind heeft aangemeld. Deze gegevens staan in het onderwijskundig rapport, ook wel OKR genoemd. Hierin staat:

  • Het basisschooladvies van uw kind
  • Didactische gegevens: resultaten van toetsen, gedrag en werkhouding, extra ondersteuningsbehoeften
  • Aanvullende onderwijskundige informatie

De leerkracht van groep 8 en de IB’er ondersteunen u bij het vinden van de juiste school voor uw kind.

In oktober verzorgen de leerkracht van groep 8 en de IB’er een informatieavond op school. Daarin krijgt u alle informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs.


Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs schooljaar 2018-2019

Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. Op de BOVO-informatieavond in oktober ontvangt u meer informatie hierover.

Inhoud leerlingdossier
Het leerlingdossier bestaat meestal uit twee onderdelen: de leerling-administratie en een inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten.

Meer informatie: https://onderwijsgeschillen.nl/thema/leerlingdossier#inhoud


Cito Eindtoets groep 8

Op 16, 17 en 18 april 2019 maken de kinderen de Cito Eindtoets. De eindtoets is wettelijk verplicht. Het advies van de leerkracht is bepalend. Dat advies is gebaseerd op de behaalde resultaten in groep 6, 7 en 8. De Cito Eindtoets geeft een beeld van wat de kinderen hebben geleerd in acht jaar onderwijs. De leerkracht van groep 8 bespreekt de uitslag met de ouders en de kinderen.


De uitstroomcijfers
In augustus 2018 zijn onze groep 8 leerlingen naar de volgende typen voortgezet onderwijs gegaan:

VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO-TL/HAVO
VMBO- theoretische leerweg
VMBO- kader beroeps gerichte leerweg- TL (met LWOO)
VMBO- kader beroeps gerichte leerweg
VMBO- basis/kader
VMBO -basis/kader met LWOO
5 leerlingen
2 leerlingen
1 leerling
1 leerling
3 leerlingen
1 leerling
3 leerlingen
1 leerling
2 leerlingen

 

Het overzicht van de resultaten, behaald bij de Eindtoets Basisonderwijs CITO, van de afgelopen vier jaar:

2015   gemiddelde score        530,8
2016   gemiddelde score        532,0
2017   gemiddelde score        528,0
2018   gemiddelde score        531,7