Leerkansenprofiel

Het leerkansenprofiel (LKP) houdt in dat op basisscholen met veel achterstandsleerlingen de verplichte leertijd verlengd wordt met 6 uur per week. In die extra leertijd wordt door het aanbieden van veelsoortige activiteiten (bepaald door de school zelf) gewerkt aan het maximaliseren van de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen.
Het Startpunt ziet het leerkansenprofiel als een kans om een échte brede buurtschool te zijn en de leerlingen meer kansen te bieden.
Dat doen we door verschillende vakken en activiteiten aan te bieden, o.a. veel extra taal en woordenschatontwikkeling, rekenen, kunst, wetenschap, techniek, kunstzinnige, muzikale en culturele vorming en sport. Het grootste deel van deze extra leertijd wordt door de leerkrachten zelf ingevuld. Zij weten immers het beste wat de leerlingen nodig hebben. Een klein deel van deze activiteiten wordt aangeboden door externe aanbieders. Het rooster voor de activiteiten ontvangt u aan het begin van het schooljaar via de nieuwsbrief. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de LKP lessen.

Onderzoekend en ontwerpend leren
Er zijn vak-uren waarin techniek, beeldende vorming, natuur een plek krijgen. Wij leren de leerlingen daarbij onderzoeken en ontwerpen. We stimuleren ze kritisch en creatief te zijn en dat wat ze hebben geleerd toe te passen in hun eigen ontwerp.

Wij leren de kinderen om de volgende stappen te zetten:
–     Verkennen: Deze activiteit vraagt naar al bestaande kennis of introduceert nieuwe kennis bij de leerlingen, zodat de kennis die bij het onderzoek wordt opgedaan beter wordt onthouden.
–     Probleemstelling: De vraag beschrijft het probleem. De kinderen moeten vragen stellen die niet met ja of nee te beantwoorden zijn.
–     Ontwerpen: De leerlingen bedenken ideeën voor het ontwerp. Een ontwerp moet minimaal voldoen aan een aantal eisen. Deze eisen worden ook in deze fase besproken en opgeschreven.
–     Maken: De leerlingen maken het product aan de hand van het ontwerp.
–     Testen: De leerlingen testen het gemaakte ontwerp.
–     Meer weten: Er wordt bronnenonderzoek gedaan, een discussie gevoerd of de leerkracht geeft extra uitleg.

Dans voor de groepen 1 en 2
Dans-expressie laat kinderen tot bloei komen, geeft zelfvertrouwen en zorgt voor veel dansplezier. Bij de onderbouw wordt gewerkt met prentenboeken. Kinderen krijgen meer inzicht in bepaalde begrippen (zoals voor-achter, hoog-laag,) door er lichamelijk bewust van te worden. De lessen dans worden verzorgd door Danielle van Son. Op haar website kunt u meer lezen over haar dansaanbod: www.jellekabee.nl

Drama
De lessen drama / toneel sluiten aan op de thema’s die in de klassen worden aangeboden. Kinderen ontwikkelen hun creativiteit, oefenen hun woordenschat en leren zichzelf te presenteren, wat een belangrijke vaardigheid is binnen het PYP.

Woordenschat
We werken hard aan het verbeteren van ons woordenschatonderwijs. Het is heel belangrijk om de woordenschat van kinderen zoveel mogelijk uit te breiden.

Woordenschatontwikkeling heeft een directe invloed op het schoolsucces
In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Woordenschat is de basis om mee te kunnen doen, mee te kunnen praten en mee te kunnen denken.

Woordenschatontwikkeling is cruciaal voor het leren lezen
Als kinderen te weinig woorden kennen, kunnen ze de techniek van het lezen wel onder de knie krijgen, maar ze begrijpen de inhoud van de tekst vaak niet. Vooral bij het lezen van teksten in een schoolboek lopen ze daar continu tegenaan: ook dat zal hun verdere schoolloopbaan ernstig verstoren. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

In groep 1 tot en met 3 en bij de peuters werken we met ‘LOGO3000. Waar we erg blij mee zijn is dat LOGO3000 u als ouder ook betrekt bij het leren van de woorden: U kunt thuis samen met uw kinderen de woorden oefenen op de computer, als u een licentie voor een thuisaccount koopt.

In de midden- en bovenbouw werken we met de aanpak van ‘Met woorden in de weer’. Een goede leerkracht werkt aan het vergroten van de taalvaardigheden van de leerlingen én tegelijkertijd aan het opbouwen van kennis. Dus behalve in de taallessen, werken leerkrachten ook bij rekenen en zaakvakken aan goed woordenschatonderwijs. Daardoor leert uw kind betekenisvol en gestructureerd.

Sport
Naast twee reguliere gymlessen krijgt uw kind wekelijks een les LKP sport (groep 5 en 6 vullen dit uur sporten in met schoolzwemmen). De sportlessen hebben het karakter van een training. Ze zijn per schooljaar verdeeld over drie periodes van ongeveer 12 weken. Elke periode komt een andere sport aan bod. De sporten die gegeven worden zijn sporten die in Nederland op verenigingsniveau worden gespeeld. U kunt hierbij denken aan voetbal, basketbal en handbal, maar ook aan weerbaarheidstrainingen (zie rotsenwater.nl).